ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Boogers Recycling,
gevestigd te Nederland, Heirstraat 26 6129 PK Urmond. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 80400906.

Artikel 1  Definities
Afnemer De wederpartij van Boogers Recycling;
Partijen Boogers Recycling en Afnemer gezamenlijk;
Overeenkomst De verkoop- dan wel verhuurovereenkomst tussen Boogers Recycling en Afnemer;
Container(s De container(s), kantoorunits en andere containertoepassingen, hun inrichting, Onderdelen Inventaris en installaties
en alle daaraan gerelateerde producten en Diensten. Zoals gespecificeerd door Boogers Recycling in de (bijlagen bij de) overeenkomst;
Levering Het moment waarop het bezit dan wel het gebruiksrecht van de Container(s) door Boogers Recycling uit hoofde van de overeenkomst
van verkoop of verhuur aan afnemer wordt overgedragen dan wel voor een dergelijke overdracht worden aangeboden of gereedgehouden;
Huurtijd De periode gelegen tussen de datum van Levering en de eerste dag volgend op de dag waarop de container(s) door Boogers Recycling zijn terugontvangen;
Containerprojecten Het door Boogers Recycling in opdracht van Afnemer realiseren of bouwen van bijzondere toepassingen van de Container(s), ondermeer het
ontwerpen, op- of ombouwen, inrichten, plaatsen, schakelen of tot bepaalde doeleinden geschikt of beschikbaar maken van Container(s);
 
Artikel 2 Algemeen 
1. Deze Algemene Voorwaarden beheersen iedere aanbieding, overeenkomst en
andere rechtsrelatie tussen Boogers Recycling en afnemer met betrekking tot de
verkoop en verhuur van Container(s) door Boogers Recycling
2. Boogers Recycling verwerpt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
Afnemer, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
Overeenkomsten met Boogers Recycling, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te)
worden betrokken.
 
Artikel 3 Offertes en Overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen en offertes van Boogers Recycling zijn vrijblijvend, tenzij in het
aanbod of de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd en Afnemer
aanvaarding binnen de gestelde termijn schriftelijk bevestigt. In de aanbiedingen en
offertes opgenomen afbeeldingen, specificaties, beschrijvingen en aantallen zijn niet
bindend.
Boogers Recycling behoudt zich ten aanzien van door derden geproduceerde
Container(s) en *onderdelen, uitdrukkelijk de toepasselijke toleranties en garanties
voor die de fabrikant jegens haar kan doen gelden.
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
2. Een Overeenkomst komt alleen tot stand door ondertekening door Afnemer van
de daartoe door Boogers Recycling verzonden opdrachtbevestiging dan wel door
ondertekening door Partijen van een Verkoop- of Verhuurovereenkomst.
3. Indien een Afnemer bij een bestelling bijzondere kwaliteiten en/of (technische)
specificaties verlangt, dient hij dit schriftelijk en uitdrukkelijk met Boogers Recycling
overeen te komen. In alle andere gevallen levert Boogers Recycling conform de in deze
Algemene Voorwaarden beschreven kwaliteit.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boogers Recycling niet tot enige
deellevering van de in de aanbieding of offerte begrepen Container(s) tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Boogers Recycling heeft naar eigen beoordeling het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.
 
Artikel 4 Levering, Inspectie en Risico-overgang 
1. Levertijden opgegeven in offertes van Boogers Recycling zijn indicatief, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en geven Afnemer bij overschrijding ervan
geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding.
2. Levering en retournering van de Container(s) geschiedt op een vooraf door
Boogers Recycling aangegeven depot, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Indien de Container(s) op een andere locatie worden afgeleverd, is Boogers Recycling
gerechtigd de transport- en afleverkosten in rekening te brengen. Afnemer dient
Boogers Recycling dan wel diens transporteur, ongehinderde toegang te verlenen tot de
betreffende afleverlocatie(s) en zorg te dragen voor veilige (werk)omstandigheden
ter plaatse. Op alle door of in opdracht van Boogers Recycling te verrichten vervoer van
Container(s) over de weg, is het CMR-verdrag van toepassing en zijn de Algemene
Vervoerscondities 2002 aanvullend van toepassing.
4. Indien Afnemer binnen de overeengekomen termijn na Levering weigert of nalatig
is tot afname van de Container(s) over te gaan, is Boogers Recycling gerechtigd de
Container(s) op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
5. Boogers Recycling is gerechtigd tot deelleveringen van de Container(s), tenzij hiervan
bij overeenkomst is afgeweken. Boogers Recycling is gerechtigd de aldus geleverde
Container(s) afzonderlijk te factureren.
6. Op het moment van Levering doch in ieder geval binnen 2 dagen na levering, is
Afnemer gehouden de Container(s) te inspecteren en te onderzoeken of kwantiteit
en kwaliteit van de Container(s) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
In geval van container interchange, wordt bij iedere overgang (aldus zowel bij intake
als uitgifte) een Container Interchange Report (*CIR*) opgemaakt. Indien Afnemer
niet tot inspectie overgaat, worden de Container(s) geacht volledig en in goede
staat, althans conform het betreffende CIR, te zijn geleverd. Inspecties door een
door Partijen in gezamenlijk overleg aan te wijzen derde, zijn bindend tussen
Partijen.
7. Eventuele tekorten en zichtbare gebreken behoren binnen 2 dagen na levering of
inspectie schriftelijk aan Boogers Recycling te worden gemeld.
8. Wenst Afnemer gebrekkige Container(s) te retourneren, dan geschiedt zulks
slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Boogers Recycling en op de wijze
zoals door Boogers Recycling aangegeven.
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
9. Het risico van verlies of beschadiging van de Container(s) die voorwerp van de
Overeenkomst zijn, zoals door brand, diefstal, onoordeelkundig gebruik of beheer,
gaat over op Afnemer, op het moment waarop de Container(s) juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, dan wel conform de van toepassing zijnde
Incotermleveringscategorie.
10. Levering in *scrap*, *schade* of *asis* conditie, als vooraf overeengekomen,
vrijwaart Boogers Recycling van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de status
van deze containers of andere goederen verkocht in deze conditie. Boogers Recycling is
in deze niet aansprakelijk voor het gebruik van asis containers voor (inter)nationaal
transport al dan niet met of zonder lading. Aansprakelijkheid verplaatst zich , na overname van de containers of goederen,naar de koper.
 
Artikel 5  Prijzen en Betalingen
1. Alle door Boogers Recycling vermelde prijzen, zijn exclusief BTW, gewijzigde
wisselkoersen, verzend-, vervoers-, verpakkings-, opslag- en bewakingskosten,
heffingen en belastingen, waaronder in- en uitvoerrechten en inklaringskosten.
Ingeval van verkoop geldt het voorgaande onverminderd ten aanzien van
invoerrechten, overige belastingen en kosten welke gemoeid zijn met invoer door
Afnemer van Container(s) welke zich ten tijde van het tot stand komen van de
koopovereenkomst in het vrije verkeer bevinden.
2. Indien Boogers Recycling met Afnemer een vaste prijs is overeengekomen, is
Boogers Recycling niettemin gerechtigd iedere structurele verandering van de factoren
die op de prijs van invloed zijn, ongeacht of het gaat om bij het sluiten van de
Overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare veranderingen, aan Afnemer door te
berekenen. Boogers Recycling zal dergelijke prijswijzigingen vooraf aan Afnemer
kenbaar maken.
3. Betalingen dienen plaats te vinden direkt na factuurdatum dan wel binnen de door
Partijenovereengekomen betalingstermijn (hierna beide: *Betalingstermijn*), op de
door Boogers Recycling aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
Bezwaren van Afnemer tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.


Artikel 6  Betaling en Verzuim
1. Indien Afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen een Betalingstermijn, dan
is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan en tot het moment van
volledige voldoening van het verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 2%
per maand over het opeisbare bedrag, waarin een gedeelte van een maand wordt
gerekend als een volle maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente geldt.
2. Blijft Afnemer in verzuim met het nakomen van èèn of meer van zijn
(betalings)verplichtingen, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over
het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van EUR 250,00 en voorts
komen alle gerechtelijke, buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van
Afnemer.
3. Boogers Recycling heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
4. Het is Afnemer niet toegestaan enig door Afnemer aan Boogers Recycling
verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Boogers Recycling aan hem
verschuldigd mocht zijn. Afnemer is evenmin gerechtigd tot opschorting van de
betaling uit hoofde van de Overeenkomst in verband met enige andere met Afnemer
gesloten overeenkomst.


Artikel 7  Garantie en Garantiebeperking
1. Boogers Recycling garandeert dat de Container(s) op het moment van Levering
voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de betreffende offerte en aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan binnen de branche worden gesteld.
Boogers Recycling garandeert uitdrukkelijk geen specifieke kwaliteit, werking,
doelstelling of toepassing van de Container(s).
2. De Garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het moment van Levering en, in geval
zulks van toepassing is, tot de omvang en duur die er door de fabrikant van de
Container(s) voor wordt verstrekt.
3. De Garantie geldt niet voor: (I) separate onderdelen of installaties behorend tot
de Container(s); (II) ten aanzien van gebreken ontstaan als gevolg van normale
slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of beheer; (III) ten aanzien van
geleverde gebruikte, althans niet nieuwe, Container(s). Deze worden geleverd in de
staat en toestand waarin zij zich ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst
bevinden;


Artikel 8 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
1. Iedere aansprakelijkheid van Boogers Recycling jegens Afnemer is gelimiteerd tot
aansprakelijk voor directe schade, welke zich beperkt, ter vrije keuze van Boogers Recycling, 
tot vervanging van de mogelijk gebrekkige Container(s), dan wel tot teruggave
van de overeengekomen huurprijs of een evenredig gedeelte daarvan. De totale
aansprakelijkheid van Boogers Recycling is te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van Boogers Recycling in het voorkomende geval te
verstrekken uitkering.
2. Wanneer ingevolge enige verdragsrechtelijke bepaling inzake vervoer van
goederen over weg of zee, een schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ten laste
van Boogers Recycling mocht worden gebracht, wordt deze schadevergoeding
berekend naar de economische waarde van de Container(s) op de plaats en het
tijdstip van
Levering.
3. Boogers Recycling is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ladingschade of *verlies,
gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
4. Afnemer vrijwaart Boogers Recycling voor alle aanspraken van derden met
betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst en het gebruik en de
bestemming van de Container(s), hoe en door wie dan ook veroorzaakt, waaronder
begrepen aanspraken ter zake het vervoer van de Container(s) en hun inhoud over
de openbare weg, het water en de open zee.


Artikel 9  Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie of Overeenkomst. De verplichting uit hoofde van dit artikel geldt
behoudens verplichte openbaarmaking van vertrouwelijke informatie uit hoofde van
enige wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
 
Artikel 10  Opschorting, Opzegging en Ontbinding 
1. Boogers Recycling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel en met onmiddellijke
ingang op te zeggen, dan wel te ontbinden en de Container(s) terug te (doen)
nemen, indien: (I) Afnemer in verzuim is enige uit hoofde van de Overeenkomst of
de wet op haar rustende verplichting (volledig) na te komen; (II) na het sluiten van
de Overeenkomst aan Boogers Recycling ter kennis gekomen feiten of omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat Afnemer diens verplichtingen niet zal nakomen;
(III) Afnemer verzuimt overeengekomen zekerheden te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst; (IV) Afnemer handelt in strijd met enige
op haar rustende wettelijke verplichting; (V) Afnemer in staat van faillissement wordt
verklaard of surseance van betaling wordt verleend, dan
wel hiertoe een verzoek indient, dan wel beslag op het vermogen van Afnemer of op
de Container(s) wordt gelegd; (VI) Afnemer de Container(s) gebruikt of laat
gebruiken voor een ander doel dan waartoe deze bestemd zijn; (VII) indien de
Container(s) verloren gaan, ongeacht de oorzaak daarvan;
2. Voorts is Boogers Recycling bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheden billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Boogers Recycling
op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Boogers Recycling de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de
Overeenkomst.
 
Artikel 11  Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de
Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt,
daaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien.
Voor zover Boogers Recycling ten tijde van het intreden van een dergelijke
omstandigheid, inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boogers Recycling
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 12  Geschillen en Toepasselijk Recht
De rechter in de vestigingsplaats van Boogers Recycling is bij uitsluiting bevoegd
kennis te nemen van alle geschillen betreffende de Overeenkomst. Niettemin heeft
Boogers Recycling het recht het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet
bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op elke Overeenkomst tussen Boogers Recycling en Afnemer is Nederlands recht van
toepassing. Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
 
Artikel 13  Toepasselijkheid en Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam, in Nederlands- en Engelstalige versie. De Nederlandse
tekst is doorslaggevend met betrekking tot de uitleg van de inhoud en strekking van
deze Algemene Voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
versie van deze Algemene Voorwaarden.
Voor zover in onderstaande Specifieke Voorwaarden niet meer of anders is
bepaald, blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van
toepassing. 
 
Artikel 14  Specifieke Bepalingen Containerprojecten
1. Zonder dat tussen Boogers Recycling en Afnemer een uitdrukkelijk daartoe
strekkende overeenkomst tot stand is gekomen, zal Boogers Recycling bij de uitvoering
van Containerprojecten nooit beschouwd kunnen worden als aannemer van werk in
de zin van Boek 7, Titel 12 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Containerprojecten worden slechts door Boogers Recycling uitgevoerd indien de
specificaties van de te leveren Container(s) naar het oordeel van Boogers Recycling
voldoende duidelijk in een separate overeenkomst zijn gespecificeerd. Boogers Recycling zal bij de uitvoering van Containerprojecten nooit tot meer of anders gehouden
kunnen worden dan tot hetgeen in een dergelijke overeenkomst hieromtrent
schriftelijk en uitdrukkelijk is gespecificeerd.
3. Behoudens andersluidende afspraak tussen Partijen, blijft hetgeen in de
Algemene Voorwaarden is bepaald omtrent levering, inspectie, reclame en garantie
bij de uitvoering van Containerprojecten
van overeenkomstige toepassing. In het bijzonder verstrekt Boogers Recycling geen
oplever- en/of onderhoudsgaranties welke naar hun omvang en duur verder
strekken dan de algemene productgaranties welke in de Algemene Voorwaarden
zijn beschreven.


Artikel 15  Specifieke Bepalingen Verkoop
1. Tenzij door Boogers Recycling anders schriftelijk is aangegeven, start de levertijd op
het moment dat Boogers Recycling de volledige betaling van de overeengekomen
koopprijs inclusief BTW heeft ontvangen.
2. Levering en retournering van de Container(s) geschiedt Af locatie Boogers Recycling, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Tenzij Boogers Recycling anders aangeeft, dient betaling van de volledige koopsom
te geschieden voorafgaande aanlevering.
4. Afnemer is verplicht niet eerder dan maar ook niet later dan nadat Afnemer zich
heeft gekweten van alle uit de Overeenkomst op hem rustende (betalings)verplichtingen, de B.I.C. (Bureau International des Containers,Parijs, Frankrijk) alpha code van Boogers Recycling alsmede alle andere (eigendoms)kenmerken van Boogers Recycling van de Container(s) te (doen) verwijderen. Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
5. Alle door Boogers Recycling geleverde Container(s) blijven eigendom van Boogers Recycling. totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Boogers Recycling gesloten Overeenkomst volledig is nagekomen. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Container(s) te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Voor het geval dat Boogers Recycling zijn hiervoor aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Boogers Recycling of aan door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Boogers Recycling
zich bevinden en zulke eigendommen terug te nemen.


Artikel 16  Specifieke Bepalingen Verhuur
1. In overleg met Boogers Recycling is het mogelijk Container(s) te reserveren om deze
in een bepaalde periode te huren, het geen Afnemer, behoudens tijdige annulering,
alsdan ook verplicht de Container(s) in de gereserveerde periode te huren. Een
gemaakte reservering kan alleen schriftelijk worden geannuleerd, in welk geval
Afnemer aan Boogers Recycling uit hoofde van vergoeding van de door Boogers Recycling
gemaakte kosten of geleden schade verschuldigd is:
(I) 50% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 4 weken ligt voor
begin van de Huurtijd;
(II) 80% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 2 weken ligt voor
begin van de Huurtijd;
(III) 100% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 1 week ligt voor
begin van de Huurtijd;
2. Partijen beogen met de Overeenkomst slechts een tijdelijk gebruiksrecht van de
verhuurde Container(s) aan Afnemer te verstrekken, de eigendom van het de
Container(s) berust te allen tijde bij Boogers Recycling. Het is Afnemer zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Boogers Recycling verboden de
Container(s) aan derden in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins ten
behoeve van derden te bezwaren.
3.(I)Afnemer is verplicht de Container(s) gedurende de Huurtijd voor zijn rekening en
risico als een goed huurder te beheren en in behoorlijke en bedrijfsvaardige
toestand te houden, hetgeen onder meer inhoudt dat Afnemer; (I) de Container(s)
uitsluitend gebruikt binnen diens normale bedrijfsuitoefening en voor het doel
waarvoor zij gehuurd en naar hun aard geschikt zijn;
(II) de Container(s) gebruikt met in achtneming van de aanwijzingen, die Boogers Recycling
 hem verstrekt;
(III) gehouden is de Container(s) als herkenbaar eigendom van Boogers Recycling te
beheren en te vervoeren en de op de Container(s) aanwezige
(eigendoms)kenmerken van Boogers Recycling , waaronder haar B.I.C. alpha code,niet
te (doen) verwijderen;
(IV) de Container(s) doorlopend inspecteert op hun goede en veilige werking en,
voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse
onderhoud voor behoud van deze goede en veilige werking geeft, een en ander
conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(V) alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en verlies van
de Container(s);
(VI) verplicht is alle ter zake de Container(s) alsmede hun gebruik, vervoer en
bestemming, geldende nationale en internationale wettelijke, verdragsrechtelijke en
andere voorschriften in acht te nemen;
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
(VII) ervoor zorg draagt de ondergrond waar de Container(s) geplaatst dienen te
worden, vlak, verhard en ook overigens geschikt is voor zowel plaatsing als
aanwezigheid van de Container(s) alsmede ervoor zorg draagt dat de eigenaar van
het terrein waar de Container(s) geplaatst worden, toestemming verleent voor het
plaatsen van de Container(s);
(VIII) de Container(s) niet plaatst of gebruikt op locaties waar sprake is van
chemische of andersoortige bodem-of grondwatervervuiling. Indien de Container(s)
in weerwil van het voorgaande worden gebruikt op chemisch of anderszins vervuilde
grond, is Afnemer verplicht zorg te dragen voor volledige reiniging van de
Container(s) vууr retournering. Deze verplichting geldt ook indien Afnemer na
aanvang van de Huurtijd bekend wordt met de vervuiling;
4. Ingeval van verhuur door Boogers Recycling van Container(s) bestemd voor
accommodatie van en verblijf door personen, zoals maar niet beperkt tot
zogenaamde kantoorunits, gelden in aanvulling op deze algemene
verhuurvoorwaarden de navolgende bepalingen:
(I) Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk en gehouden om voor eigen rekening en
risico een in verband en overeenstemming met het voorgenomen gebruik van de
Container(s), geschikte, juist geprepareerde, stevige en voor de gebruikers van de
Container(s) en derden veilige, locatie te bepalen waarop de Container(s) worden
geplaatst en gebruikt;
(II) Afnemer is gehouden de Container(s), hun constructie, ondergrond, gebruik en
toepassing met adequate regelmaat te inspecteren op defecten en veiligheid voor
gebruikers en derden, en voorts voor eigen rekening en risico alle
(onderhouds)maatregelen te nemen welke noodzakelijk zijn om de afwezigheid van
defecten te garanderen dan wel om ontstane defecten of gebreken in de veiligheid
onmiddellijk te herstellen;
(III) Afnemer of een door deze aangewezen derde draagt, voor diens rekening en
risico, zorg voor montage, constructie, gebruik en demontage van de Container(s),
tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen;
(IV) Afnemer draagt er voor diens eigen rekening en risico zorg voor datalle voor
installatie, constructie, aanwezigheid, gebruik en ontmanteling van de Container(s),
benodigde vergunningen en/of goedkeuringen zijn verkregen en gedurende de
Overeenkomst en zo lang als
daarna noodzakelijk is, van kracht blijven;
5. Indien de Overeenkomst niet ziet op Container(s) bestemd voor transport over de
weg, water of open zee, is Afnemer niet gerechtigd de Container(s) te verplaatsen,
behoudens schriftelijke toestemming van Boogers Recycling. Ingeval van verplaatsing
van de Container(s), is Afnemer steeds verplicht op eerste verzoek van Boogers Recycling onverwijld de bestemming en/of locatie van de Container(s) op te geven.
6. Boogers Recycling is steeds gerechtigd de Container(s) te (doen) inspecteren op
een juiste naleving door Afnemer van de Overeenkomst. Afnemer is gehouden aan
deze inspecties alle medewerking te verlenen.
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
7. Vanaf het moment van Levering van de Container(s) komt gedurende de Huurtijd,
het gehele risico van verlies, vergaan, beschadiging, berging en/of reparatie van de
Container(s) onverschillig door welke gebeurtenis of oorzaak zulks is veroorzaakt,
derhalve ook in geval van overmacht en bij voorbeeld door brand, water, storm,
molest, diefstal, verduistering of onoordeelkundig gebruik of beheer van de
Container(s), voor rekening van Afnemer.
8. Afnemer is gehouden alle schades aan de Container(s) ontstaan uit de in het
voorgaande lid beschreven risico’s aan Boogers Recycling te rapporteren en te
vergoeden, onverminderd de verplichting van Afnemer de huurprijs door te betalen
totdat deze de schade volledig aan Boogers Recycling heeft vergoed.
9. Afnemer dient de Container(s) tegen de in lid 7 van dit artikel vermelde schades
en verliezen deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Afnemer verplicht
zich, op eerste verzoek van Boogers Recycling haar rechten ten opzichte van de
verzekeringsmaatschappij aan Boogers Recycling te cederen.
10. Afnemer is gehouden elke schade, verlies en vergaan van de Container(s)
onverwijld schriftelijk aan Boogers Recycling te melden en verder aan Boogers Recycling
alle medewerking te verlenen die deze in verband hiermee behoeft. Van vergaan is
sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan de Container(s)
naar het oordeel van Boogers Recycling de huurwaarde in het economisch verkeer van
de Container(s) op dat moment overtreffen. Tenzij Boogers Recycling na de melding
van het verlies of vergaan van de Container(s) vervangende gelijkwaardige
Container(s) ter beschikking stelt, eindigt de overeenkomst in dat geval.
11. Ten aanzien van de aanwezigheid van schade aan de Container(s) alsmede
haar omvang en herstelmaatregelen, hanteert Boogers Recycling CTM Moerdijk 
als hersteller. Boogers Recycling is te allen tijde bevoegd anders te laten vaststellen indien 
de schadeomvang groter is of de kosten van herstel hoger zijn.
12. Afnemer is vanaf de datum van Levering de huurprijs verschuldigd, ongeacht of
de Container(s), door welke oorzaak ook, op de datum van Levering door Afnemer
worden afgehaald of in ontvangst genomen. Wanneer de Container(s) voor
ommekomst van de overeengekomen Huurtijd worden teruggeleverd, is Afnemer de
huurprijs over de gehele overeengekomen Huurtijd verschuldigd. In geval de
Overeenkomst na ommekomst van haar termijn wordt voortgezet, geschiedt dit met
eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de oorspronkelijk
overeenkomst.
13.Huurtermijnen vervallen op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de
maand waarop de huurtermijn betrekking heeft. Afnemer is verplicht de huurtermijn
aan Boogers Recycling te voldoen uiterlijk 5 dagen nadat deze is vervallen (hierna:
*Betalingstermijn*) op en in de door Boogers Recycling aan te geven wijze en valuta
Boogers Recycling is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Afnemer deugdelijke
zekerheid of borg voor de betaling van de huurprijs stelt. In geval van
betalingsverzuim heeft Boogers Recycling, onverminderd haar recht om betaling van de
niet-betaalde Huurtermijnen vermeerderd met rente en kosten te vorderen, naar
keuze het recht;
(I) maatregelen te treffen die tot gevolg hebben dat Afnemer geen gebruik kan
maken van de Container(s) totdat de achterstand in de betaling van de
verschuldigde huurtermijnen geheel is opgeheven;
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling 
(II) de Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden te beschouwen
en de Container(s) op kosten van Afnemer terug te (doen) nemen;
14. Afnemer verplicht zich minimaal 3 werkdagen voor retournering van de
Container(s), Boogers Recycling daarvan in kennis te stellen, waarbij Boogers Recycling
plaats en tijdstip van retournering zal aangeven, bij gebreke waarvan de
Container(s) op het terrein van Boogers Recycling dienen te worden teruggeleverd.
15. Afnemer is verplicht de Container(s) bij beëindiging van de Huurtijd in dezelfde
staat als bij aanvang daarvan en volledig gereinigd te retourneren. Bij verschil van
mening over de staat waarin de Container(s) zich bevonden, rust op Afnemer de
bewijsplicht dat de Container(s) in goede staat zijn teruggeleverd.
16. Terugontvangen Container(s) worden door Boogers Recycling geïnspecteerd en
hersteld en gereinigd, indien en voor zover Boogers Recycling dat noodzakelijk acht.
Alle kosten in verband daarmee komen voor rekening van Afnemer en zullen
afzonderlijk worden gefactureerd.
17. Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het niet tijdig
terugleveren van de Container(s), te berekenen naar rato van het aantal dagen dat
de huurprijs verschuldigd is, conform de overeengekomen huurprijs, vermeerderd
met een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van ¬ 250,– per dag per
Container, door Afnemer verschuldigd tot de datum dat de Container(s) aan
Boogers Recycling zijn teruggeleverd. Een en ander onverminderd de overige aan
Boogers Recycling toekomende rechten tot ondermeer schadevergoeding.

 

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).Boogers Recycling
Algemene Voorwaarden Boogers Recycling